• ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการกำกับดูแล
  • มีประสบการณ์ทางด้านตรวจสอบอย่างน้อย 3ปีขึ้นไป

54 mins ago

 

Applied
  • มีประสบการณ์ในงานจดทะเบียนบริษัท
  • มีความรู้ภาษาอังกฤษ สามารถ พูด อ่าน เขียน
  • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office, Excel ได้ดี

08-Nov-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?