• ปริญญาตรี สาขาทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ด้านการบริหารไม่น้อยกว่า 10 ปี
  • ประสบการณ์ด้านการบริหารบุคลากรไม่น้อยกว่า 10 ปี

19-Sep-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?