taokaenoi food marketing public company limited
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-4 of 4 jobs at taokaenoi food marketing public company limited
  Taokaenoi Food & Marketing Public Company Limited's banner
  Taokaenoi Food & Marketing Public Company Limited's logo
  Prakket
  • ประสบการณ์การทำงานมากกว่า 7 ปี
  • เชี่ยวชาญในร่างสัญญาและเอกสารต่างๆ ทางกฎหมายได้
  • ถ้ามีประสบการณ์ด้านคดีความจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  Taokaenoi Food & Marketing Public Company Limited's logo
  Ladlumkaew
  • สามารถเขียนโปรแกรม kotlin กับ Swift ได้
  • มีประสบการณ์ด้าน Senior Programmer ไม่ต่ำกว่า 2 ปี
  • ปริญญาตรีหรือสูงกว่า ในสาขาวิศวะคอมพิวเตอร์