"Taokaenoi Food & Marketing Public Company Limited"
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-2 of 2 jobs at Taokaenoi Food & Marketing Public Company Limited
  Taokaenoi Food & Marketing Public Company Limited's logo

  HouseKeeper

  Taokaenoi Food & Marketing Public Company Limited
  Prakket
  • มีประสบการณ์ในงานแม่บ้านสำนักงานอย่างน้อย 1 ปีขึ้น
  • มีความชำนาญในการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า
  • ดูแลและทำความสะอาดพื้นที่ภายในที่พัก