• มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
  • มีความรู้ด้านบริการ การจัดการอาหารและเครื่องดื่ม
  • ความเป็นผู้นา สร้างแรงจูงใจในทีมได้ดี

16-Sep-19

Salary negotiable

Applied
  • มีความรู้ระบบ ERP,POS,EXPRESS
  • ควบคุมและตรวจสอบการบริหารรายได้ ธุรกิจร้านอาหาร
  • กำหนดนโยบาย การวางแผนงาน ตลอดทั้งระบบงานต่างๆ

12-Sep-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?