• วุฒิการศึกษาปริญญาตรี คณะการออกแบบ นิเทศน์ศิลป์
 • มีความชำนาญในการใช้โปรแกรม Photoshop, Illustrator
 • มีทักษะในการประสานงานและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

17-Oct-19

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • มีความรู้ด้านธุรกิจอาหาร
 • แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

16-Oct-19

Salary negotiable

Applied
 • 2-5 years of experience in application development
 • Working knowledge in CI/CD, containerization
 • Develop REST API connecting Oracle

15-Oct-19

Salary negotiable

Applied
 • 2-5 years of experience in application development
 • Fluency in PL/SQL, Java or Python
 • Experience in Logistics or e-commerce

15-Oct-19

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินอย่างน้อย 2-3ปี
 • ปริญาตรี สาขาการเงิน,บัญชีหรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีความละเอียดรอบครอบ

14-Oct-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • วางแผน ออกแบบ และผลิตสื่อทุกประเภทของบริษัท
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี-โท สาขา ศิลปกรรม/นิเทศศาสตร์
 • ประสบการณ์ 3-5 ปีขึ้นไป

14-Oct-19

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป สาขา บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆที
 • ประสบการณ์การทำงานด้านงานพัฒนาธุรกิจ
 • ดูแลงานควบคุมร้านค้าภายในศูนย์อาหาร

11-Oct-19

Salary negotiable

Applied