• ปริญญาตรี/ โท สาขาบริหารธุรกิจ/ วิศวกรรมโลจิสติกส์
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้เรื่องด้าน Logistics

19-Jul-18

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิป.ตรีขึ้นไป สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิศวะโลจิสติก
 • มีความคิดสร้างสรรค์/นอกกรอบ สามารถวิเคราะห์ข้อมูล
 • เคยทำงานด้านขนส่ง หรือ Logistics

18-Jul-18

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์หัวหน้างานด้านการควบคุมภายใน
 • จัดทำแนวการตรวจสอบ (Audit Program)
 • สอบทานกระบวนการปฏิบัติงาน (Business Process)

18-Jul-18

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • มีความรู้ด้านธุรกิจอาหาร
 • แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

18-Jul-18

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • มีความกล้าแสดงออก
 • ชอบความท้าทาย

18-Jul-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • จบปริญาตรี/โท สาขาการจัดการโลจิสติกส์/MBA
 • ประสบการณ์ ด้านการบริหารการจัดการขนส่ง
 • ประจำสำนักงานกรุงเทพฯ แต่สามารถไปต่างจังหวัดได้

17-Jul-18

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิป.ตรีขึ้นไป สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิศวะโลจิสติก
 • มีความคิดสร้างสรรค์/นอกกรอบ สามารถวิเคราะห์ข้อมูล
 • เคยทำงานด้านขนส่ง หรือ Logistics

17-Jul-18

Salary negotiable

Applied