• Master’s degree in real estate development.
 • English fluency with strong communication skills.
 • Ability to work overseas.

26-May-18

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิติศาสตร์
 • มีประสบการณ์ด้านงานนิติกรรมสัญญา 2 ปีขึ้นไป
 • หากมีใบอนุญาตทนายความจะพิจารณาเป็นพิเศษ

23-May-18

Salary negotiable

Applied
 • Human Resources Department
 • Development and implementation HR program
 • recruitment, training, compensation, management,

23-May-18

 

Applied
 • Learning and Organization Development
 • Design and develop learning & development process
 • Career Path Management and Succession Planning

23-May-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์งานด้านบริหารความเสี่ยง 2 ปี
 • ป.ตรีขึ้นไป สาขา การเงิน ,นิติศาสตร์ ,เศรษฐศาสตร์
 • จัดทำรายงานเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

21-May-18

 

Applied
 • จบวิศวกรรมโยธา มีใบประกอบวิชาชีพ (กว.)
 • มีประสบการณ์การก่อสร้าง หรือวิศวกรสำนักงาน
 • มีความรู้ และเข้าใจในขั้นตอนการก่อสร้าง

21-May-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านCorporate Governance 3 ปีขึ้นไป
 • ป.ตรีขึ้นไป กฏหมาย หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

21-May-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.