• เพศหญิง
  • การศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์
  • มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

10-Aug-17

Salary negotiable

Applied
  • เพศชาย / หญิง
  • มีบุคลิกภาพดี สุขภาพแข็งแรง
  • มี Service Mind และทัศนคติดี

03-Aug-17

Salary negotiable

Applied
  • เพศชาย / หญิง
  • มีภาวะผู้นำ และทัศนคติที่ดี
  • มีพาหนะส่วนตัว

03-Aug-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.