• ปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วทบ.)
 • ประสบการณ์ Product Management 5 ปีขึ้นไป
 • มีภาวะผู้นำ และทัศนคติที่ดี

13 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านวิทยาศาสตร์บัณฑิต(วทบ.)
 • มีทักษะในการสื่อสารที่ดี มีมนุษย์สัมพันธ์
 • มีภาวะผู้นำ และทัศนคติที่ดี

13 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วทบ.)
 • ประสบการณ์ Product Management 5 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะในการสื่อสารที่ดี มีมนุษย์สัมพันธ์

13 hours ago

 

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี วทบ. หรือ บริหารธุรกิจ
 • มีบุคลิกภาพดี สุขภาพแข็งแรง
 • มี Service Mind และทัศนคติดี

13 hours ago

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?