• ปริญญาตรี ด้านบัญชี, การเงิน
  • มี Service Mind / มีความรับผิดชอบสูง
  • สื่อสารภาษาอังกฤษได้

20-Nov-18

 

Applied
  • ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านวิทยาศาสตร์บัณฑิต(วทบ.),พยาบาล
  • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
  • มีภาวะผู้นำ และทัศนคติที่ดี

20-Nov-18

 

Applied
  • การศึกษาระดับปริญญาตรี วทบ. หรือ บริหารธุรกิจ
  • มี Service Mind และทัศนคติดี
  • มีพาหนะส่วนตัว

20-Nov-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?