• มีประสบการณ์ระดับหัวหน้างานบัญชี อย่างน้อย 3 ปี
  • มีความรู้ด้าน Costing
  • มีประสบการณ์ด้านงาน BOI และเคยใช้ระบบ ERP

06-Apr-20

Salary negotiable

Applied
  • Prefer people from manufacturing fields
  • Good communicator and people management skill
  • Service-minded, strategic thinker

31-Mar-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?