summit chugoku seira co ltd
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-5 of 5 jobs at summit chugoku seira co ltd
  Summit Chugoku Seira Co., Ltd.'s banner
  Summit Chugoku Seira Co., Ltd.'s logo
  Chonburi
  • ประสบการณ์ Sales ในกลุ่ม Automotive
  • มีประสบการณ์ดูแลลูกค้าจำนวนมาก,Improvement งานได้
  • มีทักษะภาษาอังกฤษระดับดี
  Summit Chugoku Seira Co., Ltd.'s banner
  Summit Chugoku Seira Co., Ltd.'s logo
  Chonburi
  • Bachelor's degree or higher in any related field
  • บุคลิกคล่องแคล่ว พูดจาฉะฉาน มีความเป็นผู้นำสูง
  • มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อสายการผลิต
  Summit Chugoku Seira Co., Ltd.'s banner
  Summit Chugoku Seira Co., Ltd.'s logo
  Chonburi
  • ชายหรือหญิง อายุ 28-35 ปี
  • บุคลิกคล่องแคล่ว พูดจาฉะฉาน มีความเป็นผู้นำสูง
  • มีประสบการณ์ด้านงานจัดส่งและคลังสินค้า