summit auto body industry co ltd
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-9 of 9 jobs at summit auto body industry co ltd
  Summit Auto Body Industry Co., Ltd.'s banner
  Summit Auto Body Industry Co., Ltd.'s logo
  Chonburi
  • มีทักษาะในการดูแล ติดต่อ ประสานงานลูกค้า
  • Managing and developing marketing & sales strategy
  • Managing client expectation and Opportunities
  Summit Auto Body Industry Co., Ltd.'s banner
  Summit Auto Body Industry Co., Ltd.'s logo
  Chonburi
  • สามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้ดี มีผลสอบ JLPT
  • Managing and developing marketing & sales strategy
  • Managing client expectation and Opportunities
  Summit Auto Body Industry Co., Ltd.'s banner
  Summit Auto Body Industry Co., Ltd.'s logo

  Internal Audit

  Summit Auto Body Industry Co., Ltd.
  Bangplee
  • มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายในไม่น้อยกว่า 5 ปี
  • มีทักษะในการติดต่อประสานงานและนำเสนอผลงาน
  • มีความเข้าใจใน Business Process
  Summit Auto Body Industry Co., Ltd.'s banner
  Summit Auto Body Industry Co., Ltd.'s logo
  BangpleeTHB 20K - 34,999 /month
  • จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท
  • จัดทำไฟล์นำเสนอให้กับท่านประธาน
  • ติดตามประธานประชุม