• การวางแผนและควบคุมการจัดทำระบบประกันคุณภาพ
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร
  • มีภาวะผู้นำและทักษะในการบริหารและพัฒนาทีม

10-Nov-18

 

Applied
  • กำกับดูแลระบบงาน Warehouse
  • มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานคลังสินค้า
  • มีภาวะผู้นำและทักษะในการบริหารและพัฒนาทีม

08-Nov-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?