• การวางแผนและควบคุมการจัดทำระบบประกันคุณภาพ
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร
  • มีภาวะผู้นำและทักษะในการบริหารและพัฒนาทีม

17-Apr-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?