ssup holdings co ltd
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-8 of 8 jobs at ssup holdings co ltd
  SSUP HOLDINGS CO., LTD.'s banner
  SSUP HOLDINGS CO., LTD.'s logo
  Rajthevee
  • จัดทำคู่มือการทำงานของทีมงานขายให้เป็นมาตรฐานเดียว
  • จัดการอบรมพัฒนาทักษะพนักงานขายในด้านต่างๆให้ดีขึ้น
  • จัดกิจกรรมต่างๆเพื่อสร้างวัฒนธรรมที่ดีแก่พนักงาน
  SSUP HOLDINGS CO., LTD.'s banner
  SSUP HOLDINGS CO., LTD.'s logo
  Rajthevee
  • การจัดโชว์สินค้าต่างๆภายในร้าน ให้เป็นไปตามแผนงานก
  • ทำสื่อการขายภายในสาขาให้น่าสนใจ
  • วิเคราะห์ยอดขายสาขาตามแผนการจัดเรียงสินค้า