• บริหารยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
  • ให้บริการ แก้ไขปัญหาเบื้องต้นและสร้างความสัมพันธ์
  • รวบรวมข้อมูลด้านการขายและการตลาด

18-Aug-17

 

Applied
  • บริหารยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
  • ให้บริการ แก้ไขปัญหาเบื้องต้นและสร้างความสัมพันธ์
  • รวบรวมข้อมูลด้านการขายและการตลาด

18-Aug-17

 

Applied
  • ดูแลรับผิดชอบด้านรับ-จ่าย ออกใบหัก ณ ที่จ่าย
  • กระทบยอดทุกๆสิ้นเดือน
  • จัดทำรายงานสรุปเจ้าหนี้คงเหลือ

18-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.