• ประสบการณ์ในด้านธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์
 • การวิเคราะห์สินเชื่อ
 • เพิ่มช่องทางการขาย ผ่านช่องทางต่างๆ

9 hours ago

 

Applied
 • ตรวจสอบภายในในธุรกิจประกันอย่างน้อย 8 ปี
 • วิเคราะห์ พิจารณา ตรวจสอบ และประเมินความเสี่ยง
 • จัดทำแนวทางการตรวจสอบ (Audit Program)

11 hours ago

 

Applied
 • 8 years of experience in related HRM
 • Proactively support the delivery of HR Processes
 • Demonstrated ability to handle multiple tasks

11 hours ago

 

Applied
 • Leadership for Talent&People Capability Management
 • 10 years of HRD experience focus for OD
 • 5 years’ experience in strategic management

18-Oct-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Manage fixed income,foreign investment
 • 8 years direct experience in finance and inve
 • Certifictae in CFA/ CISA, FRM, CAIA

18-Oct-19

 

Applied
 • Credit and financial analysis, investment banking
 • Conduct Feasibility study, due diligence
 • Strong Analytical skills in feasibility analysis

18-Oct-19

 

Applied
 • มีประสบการณ์และทักษะในการสอบค้นข้อเท็จจริง
 • มีความรู้ในด้านกฎหมายแรงงานเป็นอย่างดี
 • ทักษะการรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆ

17-Oct-19

 

Applied
 • IFRS
 • ประสบการณ์ในธุรกิจประกันภัย ประกันชีวิต
 • มาตรฐานบัญชีการบัญชีไทยฉบับใหม่ / IFRS

17-Oct-19

 

Applied
 • วิศวกรรมประเมินความเสี่ยง (RE), ธุรกิจอสังหาริมทรั
 • Business Development 8 ปี ด้านอสังหาริมทรัพย์
 • Financial Feasibility Study

16-Oct-19

 

Applied
 • Organization Development
 • Change Management
 • Employee Engagement

16-Oct-19

 

Applied
 • Leadership for Talent&People Capability Management
 • 10 years’ HRD experience
 • 5 years’ experience in strategic

16-Oct-19

 

Applied
 • สอบทานสินเชื่อรายใหญ่
 • การวิเคราะห์สินเชื่อ,การป้องกันการทุจริตสินเชื่อ
 • รวิเคราะห์คุณภาพพอร์ตสินเชื่อ

16-Oct-19

 

Applied
 • 10 Year experience in the financial or insurance
 • Wealth Management experience
 • financial products, investment, insurance

15-Oct-19

 

Applied