southeast insurance public company limited
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 74 jobs at southeast insurance public company limited
  VERANDA RESORT PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  VERANDA RESORT PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  Jatuchak
  • ปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์ หรือบัญชีและการเงิน
  • มีประสบการณ์ด้านการจัดทำรายงานประจำปี 56-1,56-2
  • รู้กฎเกณฑ์ กฎหมาย บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
  Southest Life Insurance Public Company Limited's logo
  Bangrak
  • คำนวณอัตราเบี้ยประกันภัย
  • รับผิดชอบในการคำนวณเงินสำรองประกันภัย
  • ปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์ประกัน
  SOUTHEAST LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED's logo

  Public Relations & Corporate Communications (AVP Level)

  SOUTHEAST LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED
  Bangrak
  • ประสบกาณ์ Public Relations อย่างน้อย 10 ปี
  • ประสบการณ์ในธุรกิจประกันและการเงิน
  • ทักษะในการบริหารทีมงาน
  Next