smooth e co ltd
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-3 of 3 jobs at smooth e co ltd
  Smooth E Co., Ltd.'s banner
  Smooth E Co., Ltd.'s logo
  Sathorn
  • มีประสบการณ์ในด้านการขายและการตลาดในธุรกิจ FMCG
  • วางแผน และควบคุมการสำรวจและการวิจัยตลาด
  • วางแผนกลยุทธ์ทั้งระยะสั้นและระยะยาว