skillpower services thailand co ltd
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 82 jobs at skillpower services thailand co ltd
  Skillpower Services (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Skillpower Services (Thailand) Co., Ltd.'s logo

  Administrative Assistant

  Skillpower Services (Thailand) Co., Ltd.
  Ladkrabang
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
  • มีความรู้เกี่ยวกับการผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์
  • สามารถเริ่มงานได้ทันทีพิจารณาเป็นพิเศษ
  Skillpower Services (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Skillpower Services (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  LadkrabangTHB 45K - 90K /month
  • เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
  • มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษในระดับดี
  • มีความรู้ด้านการผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์
  Next