• ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
  • ประสบการณ์ : ด้านการดูแลระบบ LAN 2 ปี ขึ้นไป
  • มีความรู้และมีทักษะในการดูแลระบบ Network

12-Aug-17

 

Applied
  • มีประสบการณ์ในการจัดทำแผนฝึกอบรม
  • สามารถกำหนดหลักสูตรฝึกอบรมได้เป็นอย่างดี
  • มนุษย์สัมพันธ์ดี มีความคิดสร้างสรรค์

12-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.