sirisoft company limited
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-10 of 10 jobs at sirisoft company limited
  Sirisoft Company Limited's banner
  Sirisoft Company Limited's logo
  Dindaeng
  • จบใหม่ไฟแรง ปสก 0-5 ปี คุ้นเคย เข้าใจ SDLC
  • เรียนรู้และลุยงานด้าน Angular/NodeJS/React/Golang
  • สนใจ Automation/Docker/Container/Kubernetes
  Sirisoft Company Limited's banner
  Sirisoft Company Limited's logo
  Dindaeng
  • คนรุ่นใหม่ไฟแรง 0-3 ปี รักการเรียนรู้ ทำงานเป็นทีม
  • ใช้งาน Linux/UNIX และสามารถอ่าน/Coding ได้
  • พร้อมเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ Docker, Microservices
  Sirisoft Company Limited's banner
  Sirisoft Company Limited's logo
  Dindaeng
  • ป.ตรีขึ้นไป ด้าน IT/ComSci/ComEn
  • ปสก.บริหารโครงการไอทีขนาดกลาง-ใหญ่ 3-5 ปีขึ้นไป
  • มีทักษะการวางแผน บริหาร สื่อสาร แก้ปัญหาระดับดีมาก
  Sirisoft Company Limited's banner
  Sirisoft Company Limited's logo

  Database Administrator (DBA)

  Sirisoft Company Limited
  Huaykwang
  • ปริญญาตรี วิศวะคอม ไอที วิทยาคอม ปสก 0-3 ปี
  • วางแผน, ติดตั้ง, ดูแล, ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ DB
  • MSSQL, Oracle, PostgreSQL, EDB, MongoDB, or Redis