• เจ้าหน้าที่บริหารงานสวัสดิการ
 • ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาทรัพยากรบุคคล
 • มีประสบการณ์ในงานสวัสดิการพนักงานในองค์กร

12 hours ago

 

Applied
 • Risk Management
 • RM Coordinator
 • เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง
 • Recruitment Officer
 • Recruitment

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • UR Nurse
 • บริหารทรัพยากรสุขภาพ
 • Utilization Review

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เจ้าหน้าที่บริหารสุขภาพบุคลากร
 • บริหารสุขภาพบุคลากร
 • Health Management

10-Oct-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • หัวหน้าการเงิน
 • ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการเงิน
 • การเงินรับ-จ่าย

08-Oct-19

Salary negotiable

Applied
 • พัฒนาบุคลากรแพทย์
 • HRD แพทย์
 • หัวหน้าพัฒนาบุคลากรแพทย์

08-Oct-19

Salary negotiable

Applied
 • บริหารบุคลากรแพทย์
 • HRM
 • หัวหน้าหน่วยบริหารบุคลากรแพทย์

08-Oct-19

Salary negotiable

Applied