• Male or Female Age 25-40
 • Degree or Master's Degree in Marketing
 • 3 years experience in marketing, retailing, petro

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree or higher in Human Resources
 • 3-4 working experiences in Human Resources
 • Proactive, Initiative, good interpersonal

24-May-18

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • ประสบการณ์ทำงานด้านสรรหาว่าจ้าง 1 ปีขึ้นไป

22-May-18

Salary negotiable

Applied
 • สัญชาติไทย , อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ด้านตรวจสอบ อย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป

17-May-18

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยวิชาชีพ
 • มีทักษะในการบริหารงานด้านความปลอดภัย
 • มีประสบการณ์ด้านความปลอดภัย อย่างน้อย 3 ปี

16-May-18

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.