• วิจัยและเขียนรายงานเกี่ยวกับเรื่องการตลาดดิจิตอล
  • มีความรู้ด้านการตลาด Digital
  • เขียน Content

18-Sep-18

 

Applied
  • Degree in Business Administration or related
  • Good communication and presentation skills
  • 2-5 years experience in Managerial Position

18-Sep-18

Salary negotiable

Applied
  • วุฒิปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท สาขาบัญชีหรือการเงิน
  • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษพูดและเขียนได้
  • มีความสามารถในการใช้ Computer ได้เป็นอย่างดี

17-Sep-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?