• มีใบ กว.ระดับสามัญ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ปริญญาตรี ทุกสาขาที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรม
 • รับผิดชอบติดตั้งและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าเคื่องจักร

17-Aug-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ
 • ปริญญาตรี ทุกสาขาที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรม
 • รับผิดชอบติดตั้งและซ่อมบำรุงเครื่องจักร

17-Aug-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษ อ่าน เขียน สื่อสารได้ดี
 • รับผิดชอบติดต่อประสานงานขายกับลูกค้าต่างประเทศ

17-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 23-35 ปี
 • ปริญญาตรี ทุกสาขาที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรม
 • มีใบ กว.ระดับสามัญ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

17-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย, หญิง อายุ 28 - 35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
 • ธุรกิจวิศวกรรม, หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

17-Aug-17

 

Applied
 • รับผิดชอบงานภายในสำนักงาน
 • การจัดทำเอกสาร การจัดทำข้อมูล
 • จัดทำรายงานให้กับผู้จัดการ

17-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 23-35 ปี
 • ปริญญาตรี ทุกสาขาที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรม
 • รับผิดชอบงานด้านออกแบบผลิตภัณฑ์

17-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย , หญิง อายุ 22-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาทางด้านบัญชี
 • สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางด้านบัญชีได้ดี

17-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย , หญิง อายุ 22-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาทางด้านบัญชี
 • สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

17-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย /หญิง อายุ 25-35 ปี
 • ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ด้านการขายสินค้า

17-Aug-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
 • เพศ ชาย, หญิง, อายุ 27 ปีขึ้นไป
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

17-Aug-17

 

Applied
 • วิศวกร/ Industrial Engineer
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรอุตสาหการ,การจัดการอุตสาหกรรม
 • วางแผนการผลิต และ ควบคุม ดูแล

15-Aug-17

 

Applied
 • รับผิดชอบวางแผนกำลังการผลิตในแต่ละวัน
 • มีประสบการณ์งานทางด้านสายงานผลิต อย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถวางแผนการผลิต และ ควบคุม

14-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย , หญิง
 • อายุ 23-35 ปี
 • ปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม

14-Aug-17

 

Applied
 • รับผิดชอบงานด้านการสรรหาบุคลากรให้กับบริษัท
 • บริหารทรัพยากรมนุษย์
 • มีประสบการด้านการสรรหามากกว่า 1 ปี

14-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย , หญิง
 • อายุ 23-35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี, การบริหารทรัพยากรมนุษย์

14-Aug-17

 

Applied
 • เจ้าหน้าที่ IT Support (ปฏิบัติงานนครปฐม)
 • มีประสบการณ์และชำนาญในงานด้าน IT , Network
 • สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ , เทคโนโลยีสารสนเทศน์

14-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.