• ปริญญาตรี สาขาบริหารจัดการทั่วไป
  • ประสบการณ์ด้านงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม 5-8 ปี
  • มีประสบการณ์งานโรงแรมหรือภัตตาคาร

10-Jul-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?