• เดินทางไป Training ต่างประเทศ
 • ออกแบบวงจร ECU และ Regulator ของจักรยานยนต์
 • จัดทำเอกสารการประเมินผลการออกแบบ

12-Feb-19

 

Applied
 • สามารถพูดเจรจาต่อรองราคา
 • วิเคราะห์ราคาต้นทุน
 • วางแผนการสั่งซื้อ

12-Feb-19

 

Applied
 • ดูแลงานด้าน IT Support ขององค์กร
 • จัดหาและซื้ออุปกรณ์ด้าน IT ที่ต้องนำมาใช้
 • จัดทำรายงานและเอกสารด้านระบบงานและเทคนิคต่างๆ

12-Feb-19

 

Applied
 • ดูแลความปลอดภัยภายในโรงงาน
 • รวบรวมสถิติอุบัติเหตุ/รายงานและสอบสวนอุบัติเหตุ
 • จัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย

12-Feb-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • บำรุงรักษา และติดตั้งระบบไฟฟ้าในโรงงาน
 • บำรุงรักษา และติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศ
 • มีความรู้ทางด้าน ISO:9001 , ISO:14001

12-Feb-19

 

Applied
 • บำรุงรักษา และติดตั้งระบบไฟฟ้าในโรงงาน
 • บำรุงรักษาระบบระบายอากาศ และงานบำรุงรักษาทั่วไป
 • ความรู้ทางด้าน ISO:9001,ISO:14001

12-Feb-19

 

Applied