• HOME LOAN
 • สินเชื่อบ้าน
 • Feasibility

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชา บัญชี
 • มีประสบการณ์ในการขอวงเงินกู้ Pre-Finance
 • มีทักษะการติดต่อประสานงานเป็นอย่างดี

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี/การเงิน/เศรษฐศาสตร์
 • มีประสบการณ์ด้านตรวจสอบภายใน 3 ปีขึ้นไป
 • จัดเตรียมเอกสารการประชุมคณะกรรมการบริษัท

10-Jul-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • บริหารงานการตลาดบ้านและคอนโด
 • สามารถวางแผนงานการตลาด
 • สามารถสร้าง Brand ให้เป็นที่ยอมรับ

10-Jul-18

Salary negotiable

Applied