• สำเร็จการศึกษาด้านวิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมโยธา
  • รักงานท้าทาย-มีความรับผิดชอบต่องานภายใต้กรอบเวลา
  • สามารถทำงานทั้งเป็นทีมและเป็นอิสระได้

07-Aug-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?