• เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้านลูกค้าสัมพันธ์

14 hours ago

 

Applied
 • Male or female . Aged 30 – 40 yea
 • Degree in , Finance, Economics
 • Experience in Risk Management or Internal Control

24-May-18

 

Applied
 • คุณวุฒิปริญญาโท/ตรี สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์งานด้านบัญชี ไม่ต่ำกว่า 10 ปี
 • สามารถจัดทำงบการเงินและวิเคราะห์งบการเงินได้

24-May-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี-ปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • พัฒนาระบบแบบ Web Application
 • -มีประสบการณ์ด้านการบริหารโครงการ

24-May-18

 

Applied
 • ปริญญาโท สาขา บริหารธุรกิจ การเงิน เศรษฐศาสตร์
 • ประสบการณ์ด้านการจัดทำแผนกลยุทธ์
 • ประสบการณ์ในระบบการประเมินคุณภาพ TQA

22-May-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.