• วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการเงิน เศรษฐศาสตร์
  • ประสบการณ์กับสถาบันการเงินประมาณ 3 ปีขึ้นไป
  • ความสามารถด้านการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล

13-Dec-18

 

Applied
  • เพศชาย / หญิง
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
  • มีประสบการณ์ด้านติดตามและเร่งรัดหนี้สิน

13-Dec-18

 

Applied
  • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
  • มีประสบการณ์ด้านธุรการสินเชื่อ

11-Dec-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?