• วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการเงิน เศรษฐศาสตร์
  • ประสบการณ์กับสถาบันการเงินประมาณ 3 ปี ขึ้นไป
  • ความสามารถด้านการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล

21 hours ago

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?