• ปริญญาตรีวิศวกรรม สาขาเครื่องกล ไฟฟ้า อิเล็ก
  • มีความรู้ระบบ Network IT
  • สามารถ เขียนแบบ CAD ได้

14-Sep-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?