scb asset management co. ltd.
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-5 of 5 jobs at scb asset management co. ltd.
  SCB Asset Management Co., Ltd.'s banner
  SCB Asset Management Co., Ltd.'s logo
  Jatuchak
  • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ,การเงิน,เศรษฐศาสตร์
  • ประสบการณ์ด้านกองทุนรวม/งานด้านบริการลูกค้า 2 ปี
  • มี Single License หรือมี IP License
  SCB Asset Management Co., Ltd.'s banner
  SCB Asset Management Co., Ltd.'s logo
  Jatuchak
  • มีประสบการณ์ตรงด้าน FP&A
  • มีประสบการณ์ บัญชีเจ้าหนี้-ลูกหนี้ บัญชีภาษีอากร
  • ่มีประสบการณ์เรื่องงบประมาณ OPEX และ CAPEX
  SCB Asset Management Co., Ltd.'s banner
  SCB Asset Management Co., Ltd.'s logo
  Jatuchak
  • มีประสบการณ์การทำแผนธุรกิจบริษัท
  • สามารถวิเคราะห์การแข่งขันทางธุรกิจและการลงทุน
  • จัดทำความคืบหน้า Corporate KPI งบประมาณ แผนกลยุทธ์