sansiri public company limited
  Suggestions will appear below the field as you type

  Searches related to sansiri public company limited jobs

  1-27 of 27 jobs at sansiri public company limited
  Sansiri Public Company Limited's banner
  Sansiri Public Company Limited's logo
  Prakanong
  • Office ที่สวยงานโดดเด่น ไม่เหมือนใคร
  • โอกาสในการทำงานและเรียนรู้งานที่ท้าทาย
  • มีโอกาสได้เป็นพนักงานประจำของ บมจ. แสนสิริ
  Sansiri Public Company Limited's logo
  Prakanong
  • กำหนดกลยุทธ์วางแผนการและดำเนินงานด้านการตลาด
  • วางแผนกำหนดงบประมาณและการเลือกใช้สื่อที่เหมาะสม
  • มีประสบการณ์ในงานด้านการตลาดอย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป
  Sansiri Public Company Limited's banner
  Sansiri Public Company Limited's logo
  Prakanong
  • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบัญชี
  • มีประสบการณ์งานด้านบัญชี หรือการตรวจสอบภายใน
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ดี
  Sansiri Public Company Limited's logo
  Prakanong
  • สำรวจตลาด ปรับกลยุทธ์ เพื่อให้ทันการแข่งขันของตลาด
  • มีประสบการณ์ด้านการขายและการตลาด อย่างน้อย 3-5 ปี
  • มีทักษะการสื่อสาร และการนำเสนอ
  Sansiri Public Company Limited's banner
  Sansiri Public Company Limited's logo
  lamlookka
  • วุฒิ ป.ตรีหรือ ป.โท สาขาวิศวกรรมโยธา-ก่อสร้าง
  • ประสบการณ์การบริหารงานผลิตแผ่นPrecast
  • ประสบการณ์ในการทำงาน 10 ปีขึ้นไป