sansiri public company limited
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-25 of 25 jobs at sansiri public company limited
  Sansiri Public Company Limited's banner
  Sansiri Public Company Limited's logo
  Bangkok
  • ดูแลควบคุมงานก่อสร้างบ้านจัดสรร 2 ปีขึ้นไป
  • สามารถปฏิบัติงาน 6 วัน/สัปดาห์ได้
  • มีรถส่วนตัว สามารถย้ายสถานที่ปฏิบัติงานได้
  Sansiri Public Company Limited's banner
  Sansiri Public Company Limited's logo
  Prakanong
  • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบัญชี
  • มีประสบการณ์งานด้านบัญชี หรือการตรวจสอบภายใน
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ดี
  Sansiri Public Company Limited's logo
  Prakanong
  • กำหนดกลยุทธ์ วางแผน และปฏิบัติงานด้านการตลาด
  • สำรวจตลาด/คู่แข่งเพื่อวิเคราะห์
  • มีประสบการณ์ในงานด้านการตลาด 3-5 ปี ขึ้นไป
  Sansiri Public Company Limited's logo
  Pathumwan
  • บำรุงรักษาอาคารให้อยู่ในสภาพดี
  • บริหารจัดการพื้นที่หอพัก อาคารพักอาศัย
  • ประสานงาน บริหารจัดการ
  Sansiri Public Company Limited's logo
  Bangkok
  • บริหารจัดการหมู่บ้านให้อยู่ในสภาพดี
  • แก้ไขปัญหา รับข้อร้องเรียนต่างๆ
  • จัดเตรียมและนำเสนองบประมาณ
  Sansiri Public Company Limited's banner
  Sansiri Public Company Limited's logo
  Prakanong
  • ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์, การจัดการ
  • ประสบการณ์ด้านการขออนุญาตต่างๆ และโอนกรรมสิทธิ์
  • มีความรู้พื้นฐานทางธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์