• อายุไม่เกิน 30 ปี
  • มีประสบการณ์ทำงาน ไม่น้อยกว่า 2 ปี
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการออกแบบนิเทศศิลป์ มัณฑนศิลป์

13-Nov-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?