• เพศชาย/หญิง
 • สื่อสารเก่ง พูดจามีหลักการ มนุษสัมพันธ์ดี
 • ยอดขายตามเป้า

19-Jul-18

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านงานออกแบบก่อสร้าง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

19-Jul-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์งานด้านแคชเชียร์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เพศหญิง
 • มีความรับผิดชอบ รอบคอบ

19-Jul-18

 

Applied
 • มีความรู้เส้นทางในจังหวัดและใกล้เคียงเป็นอย่างดี
 • มีความรู้ด้านรถยนต์และเครื่องยนต์
 • มี่ความรู้สินค้าวัสดก่อสร้าง

19-Jul-18

 

Applied
 • มีความรู้ทางด้านบัญชีและกฏหมายที่เกี่ยวข้องเป็นอย่
 • มีทักษะการเป็นผู้นำ บริหารบุคคล การมอบหมานงาน
 • มีความละเอียดถี่ถ้วน รอบคอบ และมีความรับผิดชอบสูง

19-Jul-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • มีความรู้สินค้าในกลุ่มวัสดุก่อสร้างเป็นอย่างดี
 • มีทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
 • มีความสามารถในการสื่อสาร ชอบพูดคุย

19-Jul-18

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 27-32 ปี
 • มีประสบการณ์การทำงานในสายงานบริการไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • วางแผนการทำงานอย่างมีเป้าหมายและมีระเบียบแบบแผน

19-Jul-18

 

Applied
 • เพศหญิง
 • ขยัน,อดทน,ไหวพริบดี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป

19-Jul-18

 

Applied