• ปริญญาตรี หรือปริญญาโท ด้านวิศวกรรมโยธา
  • ประสบการณ์การทำงานในสายงาน อย่างน้อย 10 ปีขึ้นไป
  • วางแผน บริหารและควบคุมงานก่อสร้างโครงการที่ได้รับ

09-Oct-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?