• Secretary
  • Administration
  • Marketing Support

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
  • มีประสบการณ์ด้านการบริหารทีมงานขาย  Modern Trade
  • มีความรับผิดชอบ, ภาวะผู้นำ มีความสามารถในการเจรจา
  • การวางแผนงาน บริหารยอดขาย, ค่าใช้จ่าย, กำไร

20-Sep-18

 

Applied
  • Trade Marketing
  • Food Product
  • Modern Trade Chanel

17-Sep-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?