robert bosch limited
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-3 of 3 jobs at robert bosch limited
  Robert Bosch Limited's banner
  Robert Bosch Limited's logo

  Key User Management Executive

  Robert Bosch Limited
  Klongtoey
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม หรือสาขาอื่น
  • มีความรู้ด้านการขาย
  • มีทักษะ และความรู้ในการใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน