rip curl thailand co. ltd.
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-1 of 1 job at rip curl thailand co. ltd.
  Rip Curl (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Rip Curl (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  PhuketTHB 20K - 24,999 /month
  • มีประสบการณ์งานขาย อย่างน้อย 3 ปี
  • สามารถวิเคราะห์ วางแผนกลยุทธ์ และแก้ปัญหาได้ดี
  • มีมนุษยสัมพันธ์ และทักษะความสามารถในการสื่อสาร ได้