rip curl thailand co ltd
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-2 of 2 jobs at rip curl thailand co ltd
  Rip Curl (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Rip Curl (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  Laksri
  • มีประสบการณ์งานขายสินค้าปลีก
  • สามารถวิเคราะห์ วางแผนกลยุทธ์ และแก้ปัญหาได้ดี
  • สามารถสื่อสารต่อรอง และพัฒนาศักยภาพของลูกทีมได้