rianthai interplas co ltd
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-2 of 2 jobs at rianthai interplas co ltd
  Rianthai Interplas Co., Ltd.'s banner
  Rianthai Interplas Co., Ltd.'s logo
  Bangplee
  • วฒิการศึกษาระดับ ปวส.สาขาแม่พิมพ์พลาสติก
  • มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับแม่พิมพ์พลาสติก
  • ปฏิบัติงานบำรุงรักษาแม่พิมพ์เชิงป้องกันตามแผน
  Rianthai Interplas Co., Ltd.'s banner
  Rianthai Interplas Co., Ltd.'s logo

  QC Staff

  Rianthai Interplas Co., Ltd.
  Bangplee
  • ตรวจสอบ / ทดสอบ ผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิต ในสายการผลิต
  • วุฒิการศึกษาระดับ ป.ว.ส. ไม่จำกัดสาขา
  • บันทึกผลการตรวจสอบ / ทดสอบ ลงในแบบฟอร์ม