• วุฒิปริญญาตรี สาขาการโรงแรมและท่องเที่ยว
  • ประสบการณ์ทำงาน 3 ปี สายงานการโรงแรม
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ได้ดีมาก

15-Nov-18

Salary negotiable

Applied
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
  • มีประสบการณ์การทำงาน 1-3 ปี ด้าน automation Test
  • สามารทำงานเป็นทีมได้ และสื่อสารภายในทีมได้ดี

13-Nov-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?