• ระดับปริญญาตรี
  • ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 3-5 ปี
  • มีทักษะในการคิดเชิงสร้างสรรค์ และคิดเชิงวิเคราะห์

19-Jan-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?