ptt
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-29 of 29 jobs at ptt
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's banner
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's logo

  ผู้จัดการเขตการขาย (047)

  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited
  Prakanong
  • ปริญญาตรีขึ้นไป : เศรษฐศาสตร์ /การตลาด /อื่นๆ
  • ต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย 2 - 3 ปี
  • มีประสบการณ์ในการทำงานในธุรกิจหล่อลื่น
  Business Services Alliance Co., Ltd.'s banner
  Business Services Alliance Co., Ltd.'s logo
  JatuchakTHB 16K - 20K /month
  • ช่วยพัฒนา Software Web Application
  • มีความสนใจด้านระบบ MySQL,Python
  • ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's banner
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's logo
  Central
  • ป.ตรี ขึ้นไป : เทคโนโลยีทางอาหาร /วิศวกรรมอาหาร
  • ต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย 2 - 3 ปี
  • สถานที่ปฏิบัติงาน: AICA อ.วังน้อย อยุธยา
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's banner
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's logo

  นักการเงิน (165)

  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited
  Jatuchak
  • ป.โท การเงิน /การบัญชี /วิศวกรรมศาสตร์
  • ต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย 3 - 5 ปี
  • ประสบการณ์ด้าน บัญชี การเงิน สินเชื่อ
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's banner
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's logo
  Jatuchak
  • ปริญญาโท:เศรษฐศาสตร์/วิทยาการคอมพิวเตอร์/การตลาด
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ (วิภาวดี)
  • มีประสบการณ์ ด้านวิเคราะห์ข้อมูล Big Data