ptt
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 100 jobs at ptt
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's banner
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's logo
  Chachoengsao
  • ปริญญาโท : โลจิสติกส์ /บริหารธุรกิจ /เศรษฐศาสตร์
  • มีใบขับขี่และสามารถขับรถได้
  • สถานที่ปฏิบัติงาน:ศูนย์กระจายสินค้าหล่อลื่นบางปะกง
  PTT Public Company Limited's banner
  PTT Public Company Limited's logo
  Jatuchak
  • ป.โท : Accounting, Account & Finance, MBA
  • มีความรู้หลักการบัญชีเกี่ยวกับเงินลงทุน/งบการเงิน
  • วิเคราะห์ผลบัญชี ซื้อกิจการ ควบรวม ตั้งบริษัทใหม่
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's banner
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's logo
  Prakanong
  • ปริญญาโท : บริหารธุรกิจ/ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
  • มีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการขายผลิตภัณฑ์
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานพระโขนง
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's banner
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's logo
  Prakanong
  • ปริญญาโท :การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ /บริหารธุรกิจ
  • มีความรู้การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานพระโขนง
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's banner
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's logo
  Jatuchak
  • ปริญญาตรีขึ้นไป : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • เป็น จป.วิชาชีพ
  • สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานใหญ่ (วิภาวดี)
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's banner
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's logo
  Jatuchak
  • ปริญญาโท : การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ /วิทยาการคอม
  • มีความรู้ความเข้าใจด้านการธรรมาภิบาลข้อมูล
  • มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการ ฐานข้อมูล
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's banner
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's logo
  Jatuchak
  • ปริญญาตรีขึ้นไป : การเงิน /การบัญชี /พาณิชยศาสตร์
  • มีความรู้เกี่ยวกับหลักการ กระบวนการรับจ่ายเงิน
  • มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจน้ำมัน และธุรกิจค้าปลีก
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's banner
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's logo
  Jatuchak
  • ปริญญาโท : การตลาด /บริหารธุรกิจ /โฆษณา
  • ประสบการณ์: ต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย 3-5 ปี
  • ประสบการณ์ด้าน Strategic Marketing
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's banner
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's logo
  Jatuchak
  • ปริญญาโท : เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ /กฎหมาย
  • มีความรู้ความเข้าใจด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  • มีความรู้ความเข้าใจด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's banner
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's logo
  Jatuchak
  • ปริญญาโท : เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
  • มีความรู้ความเข้าใจด้านการธรรมาภิบาลข้อมูล
  • มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการ ฐานข้อมูล
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's banner
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's logo
  Jatuchak
  • ปริญญาตรีขึ้นไป : การบัญชี /การเงิน /ตรวจสอบบัญชี
  • มีความรู้ความเข้าใจกฎหมายสรรพสามิต
  • สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานใหญ่ (วิภาวดี)
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's banner
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's logo
  Jatuchak
  • ปริญญาตรีขึ้นไป : การเงิน /การบัญชี /พาณิชยศาสตร์
  • มีความรู้เกี่ยวกับหลักการ กระบวนการรับจ่ายเงิน
  • มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจน้ำมัน และธุรกิจค้าปลีก
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's banner
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's logo
  Jatuchak
  • ปริญญาตรีขึ้นไป :การบัญชี /ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
  • ประสบการณ์: ต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย 1 - 2 ปี
  • ปสก.การจัดทำและวิเคราะห์ตัวเลขทางการเงิน
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's banner
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's logo
  Jatuchak
  • ปริญญาตรีขึ้นไป:การบัญชี/การบัญชีธุรกิจแบบบูรณาการ
  • จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
  • สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานใหญ่ (วิภาวดี)
  Next