• 1 - 2 ปี ด้านการสอบบัญชีด้านการทำบัญชี
 • ให้คำปรึกษาทางด้านบัญชีแก่ปตท. และ บริษัทในกลุ่ม
 • ปริญญาโท Accounting, Accounting and Finance

14-Oct-19

 

Applied
 • ปริญญาตรี Accounting
 • วิเคราะห์ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของกลุ่ม ปตท.
 • จัดทำงบการเงินบริษัทในกลุ่ม ปตท.

13-Oct-19

 

Applied
 • วิเคราะห์และออกแบบกระบวนการทำงานของระบบบัญชี
 • พิจารณาและศึกษาผลกระทบเทคโนโลยีใหม่ๆ
 • มีประสบการณ์ 2-5 ปี

13-Oct-19

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีหรือด้านภาษี
 • ช่วยสนับสนุนการแจ้งแนวปฏิบัติทางภาษีต่อหน่วยงาน
 • ปริญญาโท Laws, Accounting, Accounting and Finance

10-Oct-19

 

Applied
 • ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลด้านธุรกิจ การตลาด ความเสี่ยง
 • แสวงหาช่องทางการทำตลาด สินค้าและบริการ
 • กำหนดกลยุทธ์ เจรจาต่อรองทางธุรกิจ

08-Oct-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?