ptt oil and retail business public company limited
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-2 of 2 jobs at ptt oil and retail business public company limited
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's banner
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's logo
  Jatuchak
  • ปริญญาตรีขึ้นไป : การบัญชี /การเงิน /ตรวจสอบบัญชี
  • ประสบการณ์ : ต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย 5- 7 ปี
  • ประสบการณ์ด้านภาษี
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's banner
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's logo
  Jatuchak
  • ปริญญาตรีขึ้นไป : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • เป็น จป.วิชาชีพ
  • สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานใหญ่ (วิภาวดี)