ptt natural gas distribution co ltd
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 38 jobs at ptt natural gas distribution co ltd
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's banner
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's logo

  นักบัญชี (092-093)

  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited
  Jatuchak
  • ปริญญาตรีขึ้นไป : การบัญชี/ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 - 3 ปี
  • ประสบการณ์โดยเฉพาะบัญชีเจ้าหนี้ บัญชีลูกหนี้
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's banner
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's logo

  นักการเงิน (096-097)

  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited
  Jatuchak
  • ปริญญาโท : การเงิน /การบัญชี /บริหารธุรกิจ
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 - 2 ปี
  • ประสบการณ์ด้านบริหารจัดการงานวางแผนการบริหารเงิน
  Next