• ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป
 • ทักษะการเจรจาต่อรอง ความละเอียดรอบคอบ
 • ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำนักงาน

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปวส. สาขาวิชา ไฟฟ้า/ เครื่องกล /เครื่องมือวัด
 • ตรวจสอบ ดูแล และการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ
 • ทักษะภาษาอังกฤษระดับดีมาก

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาโท สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
 • ความรู้เกี่ยวกับระบบ TQA และ TPM
 • ทักษะภาษาอังกฤษ

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • High Vocational Certificate in Petrochemical
 • 1 year experience, preferably in petroleum refiner
 • English and Computer Skill

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก
 • เคยทำงานวิจัยสังเคราะห์วัสดุนาโนคาร์บอน
 • มีความรู้ ความสามารถในการตรวจสอบคุณสมบัติเชิงกล

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Master Degree in Business Administration
 • Good attitude and service mind
 • Excellence command of English

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in Electrical/ Instrumental
 • New graduate are welcome
 • Good communication, collaboration and negotiation

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Knowledge in Thai Accounting Standards (TAS)
 • Excellent computer literacy. (MS Office & SAP)
 • Good command of English

4 hours ago

Salary negotiable

Applied