ptt global chemical public company limited
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 58 jobs at ptt global chemical public company limited
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's banner
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's logo
  Jatuchak
  • ปริญญาโท : บริหารธุรกิจ /รัฐประศาสนศาสตร์
  • มีความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • มีใบขับขี่และสามารถขับรถได้
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's banner
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's logo
  Jatuchak
  • ปริญญาโท : บริหารธุรกิจ /การเงิน /การบัญชี
  • ต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย 3 - 5 ปี
  • มีประสบการณ์งานวิเคราะห์และวางแผน งานบัญชี การเงิน
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's banner
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's logo
  Jatuchak
  • ป.โท : เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ/วิทยาการข้อมูล
  • มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการ (Big Data)
  • สามารถปฏิบัติงาน/เดินทางต่างจังหวัดได้
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's banner
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's logo
  Jatuchak
  • ปริญญาโท : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ /วิทยาการข้อมูล
  • มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการ (Big Data)
  • ต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's banner
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's logo
  Jatuchak
  • ปริญญาโท : เทคโนโลยีทางอาหาร /พัฒนาผลิตภัณฑ์
  • ต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย 3 - 5 ปี
  • มีประสบการณ์พัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม และเบเกอรี่
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's banner
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's logo
  Ayutthaya
  • ปริญญาโท : วิศวกรรมศาสตร์/เทคโนโลยีทางอาหาร
  • มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องผลิตภัณฑ์เบเกอรี่
  • มีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตเบเกอรี่
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's banner
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's logo
  Jatuchak
  • ปริญญาโท :บริหารธุรกิจ /การตลาด /เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • มีทักษะในการเจรจาสื่อสารที่ดี
  • สามารถปฏิบัติงาน/เดินทางต่างจังหวัดได้
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's banner
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's logo

  นักการตลาด (171)

  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited
  Prakanong
  • ปริญญาโท :การตลาด /การจัดการ
  • ปฏิบัติงานวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ ณ ขัตฤกษ์ได้
  • สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานพระโขนง
  Jatuchak
  • ปริญญาโท : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ /คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • ต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย 2 - 3 ปี
  • ต้องมีประสบการณ์ Application Development หรือ PMO
  Global Power Synergy Public Company Limited's banner
  Global Power Synergy Public Company Limited's logo

  IT Internal Auditor

  Global Power Synergy Public Company Limited
  Jatuchak
  • ประเมินสภาพแวดล้อมการควบคุมด้าน IT ของบริษัท
  • วางแผนการตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศประจำปีและระยะยาว
  • มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษที่ดี (TOEIC 700)
  PTT Natural Gas Distribution Co., Ltd.'s banner
  PTT Natural Gas Distribution Co., Ltd.'s logo
  Jatuchak
  • ปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์หรือที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้ด้านพัฒนา Web Application, Database
  • มีประสบการณ์ด้านงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
  Next