ptg energy
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 38 jobs at ptg energy
  PTG Energy Public Company Limited's banner
  PTG Energy Public Company Limited's logo
  Huaykwang
  • วางแผนการดำเนินโครงการ
  • ศึกษา วิเคราะห์และทำความเข้าใจปัญหา
  • สรุปผลการศึกษาจากการวิเคราะห์และเก็บข้อมูล
  PTG Energy Public Company Limited's banner
  PTG Energy Public Company Limited's logo
  Huaykwang
  • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและมาตรฐานบัญชี
  • จัดทำงบการเงิน ยื่นภาษี ภพ.30
  • จัดทำงบการเงินสำหรับผู้บริหารประจำเดือน
  PTG Energy Public Company Limited's banner
  PTG Energy Public Company Limited's logo
  Huaykwang
  • สร้างการบริการลูกค้า
  • พัฒนาปรับปรุงช่องทางการบริการ
  • ให้คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาการใช้บริการของลูกค้า
  Next